sadsad x
asdasd
Ziyaretçi Aydınlatma Metni

                                      ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Şirketimizce güvenliğin sağlanması amacıyla Şirket binalarında ve otoparklarında güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. Bross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş. ve Yako Tekstil San. Ve Dış Ticaret A.Ş. (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranmaya ve kişisel verilerin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız. Bu metinle 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10’dan doğan ziyaretçilere yönelik kişisel verilerin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklar konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 

1- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) uyarınca, ziyaretçilerin kişisel verileri veri sorumlusu sıfatıyla Bross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş ve Yako Tekstil San. Ve Dış Ticaret A.Ş. (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) Şirket tarafından aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuatın çizdiği sınırlar içerisinde işlenecektir.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Ziyaretçilerin adı, soyadı, çalıştığı firma bilgisi, unvanı, kamera görüntüleri, sesli kayıt yapılan alanlarda ses kayıtları ve giriş-çıkış saatleri, plaka bilgileri verileri Şirket tarafından işlenebilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Ziyaretçilerin kişisel verileri; plaka bilgisi üzerinden, sözlü olarak veya Şirketimiz içinde yer alan kapalı devre kameralar aracılığı ile hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir

4- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Ziyaretçilerin kişisel verileri;

 • Kayıt oluşturulması,
 • Şirket’in kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi,
 • Giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü,
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Kanun’da ve ilgili sair mevzuatlarda belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

Amaçları ile Şirket tarafından işlenebilecek olup, işlenme amacıyla uygun süre zarfında elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanacaktır.

5- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARI

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişlere aktarılmamaktadır.

6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ ve İMHA

İşlenen kişisel veriler ziyaretin tamamlanmasından itiabren 6 ay ve güvenlik kamerası kaydı yolu ile elde edilen veriler 3 ay boyunca yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanacaktır. Saklama süresinin bitmini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirlenen prosedürlere uygun olarak imha edilecektir.

7- KİŞSİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri sahibi ziyaretçinin Kanun’un 11.maddesi uyarınca sahip olduğu haklar şunlardır;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin

          silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Ziyaretçiler, sayılmış haklara ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebilir. Bu hakları kullanmak için www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr  adreslerinde yer alan “Veri Sorumlusu Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemler kullanılarak Şirket ile irtibata geçilebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.