sadsad x
asdasd
Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

                 

                                 TEDARİKÇİ ÇALIŞANI AYDINLATMA METNİ

 

1 – VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

Bross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş, Yako Tekstil San. Ve Dış Ticaret A.Ş. ve Tekrom Teknoloji A.Ş. (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak; Tedarikçi Çalışanları’nın kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘Kanun’) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili Tedarikçi Çalışanları’nı bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve İŞLENME AMAÇLARI

Şirket’in faaliyetleri ve istihdam amaçları kapsamında Tedarikçi Çalışanları’nın aşağıda yer alan verileri toplanmaktadır:

Kimlik Verisi : Ad-soyad, TC kimlik numarası

İletişim Verisi : Telefon Numarası, E-posta adresi, adres, KEP adresi

Görsel ve İşitsel Veri : Şirket lokasyonalarındaki güvenlik kamera görüntüleri, sesli kayıt yapan kameralardan elde edilen işitsel veri

Diğer  : Çalıştığı yerdeki unvan bilgisi, imza, şirket binasına girişlerde araba ile giriş yapılması durumunda araç plaka bilgisi, şirkete giriş- çıkış saatleri

Sayılan kişisel veriler iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi , Şirket binalarında güvenliğin temini  ve ziyaretçi giriş çıkışlarının kontolünün sağlanabilmesi amaçları ile Şirket tarafından işlenebilecektir.

3- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Toplanan kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar çerçevesinde gerekmesi halinde hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amacı ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

4- KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler, Şirket’imiz tarafından yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde yazılı, sözlü ve elektronik ortamda satın alma ve tedarik zinciri yönetiminden sorumlu uzman ve yönetici çalışanlarımız, teknik ekipte bu konuyla görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş uzmanlarımız, insan kaynakları ve personel yönetimi uygulamalarından sorumlu uzman ve yöneticilerimiz, iş ortaklarımız ve Şirket’imiz ile sözleşme ilişkisi bulunan ve bu nitelikteki görevle yetkilendirilmiş olan çeşitli kanallar aracılığıyla toplanabilir. Kişisel veriler, ticari faaliyetlerimizi yürütmek ve Şirket’imizin sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmaların dayandığı farklı hukuki nedenlerle toplanmaktadır. Bu hukuki nedenler çeşitli vergi yasalarından, ticaret hukuku düzenlemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir

 

 

5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ ve İMHA

 

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Şirket’imiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, Şirket ile olan iş/ticari ilişki süresince ve sona ermesinden itibaren TBK madde 146 ile TTK madde 82 uyarınca 10 yıl saklanmaktadır. Saklama süresinin bitiminden itibaren ilgili kişinin talebi üzerine re'sen veya ilk haziran ya da aralık Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'nda belirlenen usullere göre imha edilmektedir.

 

6-  KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Veri sahipleri:

 

  • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren hallerin sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Kişisel veriler ile ilgili olarak yukarıda sıralanan haklara yönelik talep başvuruları, www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr internet adreslerinde yer alan Veri Sorumlusu Başvuru Formu kullanılarak iletilebilir. Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.