sadsad x
asdasd
Müşteri/Ürün Alıcısı Aydınlatma Metni

              

                          MÜŞTERİ/ÜRÜN ALICISI AYDINLATMA METNİ

 

 

1 – VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

Bross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş ve Yako Tekstil San. Ve Dış Ticaret A.Ş. (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Müşteri (Ürün Alıcısı), Müşteri Çalışanları/ Yetkilileri tarafından paylaşılmış olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiriyoruz.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işlenmemektedir.

Şirket ile yapmış olduğunuz satış sözleşmesi kapsamında işlenecek olan kişisel verileriniz şunlardır:

- Kimlik Verisi ( Ad-soyad, TC Kimlik Numarası,imza)

- İletişim Verisi ( Telefon Numarası, E-posta,  Adres Bilgisi, KEP Adresi,  )

-Finansal Bilgi Verisi ( IBAN)

 

İnternet sayfalarımız www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr üzerinden yapmış olduğunuz mesafeli ürün satış sözleşmesi kapsamında işlenebilecek  kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz şunlardır:

- Kimlik Verisi ( Ad-soyad, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Uyruk, Doğum Tarihi)

- İletişim Verisi ( Telefon Numarası, E-posta,  Adres Bilgisi, KEP Adresi,  )

-  Finansal Bilgi Verisi ( Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, IBAN)

- IP Adresi

 

-Log Kayıtları

 

-Alışveriş Geçmişi Bilgileri

 

-İnternet Sitesi Giriş- Çıkış Bilgileri

 

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

 

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden sizleri faydalandırmak için çalışmaların yapılması kapsamında;
 • İnternet sitesi veya Şirketimiz tarafından yürütülen uygulamalardan yararlanmanızın sağlanması ile ilgili platformların geliştirilmesi;
 • Müşterimizin talep veya şikâyetlerinin alınması ve yerine getirilmesi ile müşteri ilişkileri yönetimi;
 • Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • Etkinlik veya organizasyonların düzenlenmesi,
 • Müşterilerimizin en iyi deneyimi yaşamaları ve müşterilerimizin en iyi şekilde ürün ve hizmetlerimizden faydalanabilmesi için analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi.
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kapsamında,
 • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli belgelerin verilmesi, vergi ödemelerinin yapılması

 

Gibi amaçlarla işlenmektedir.

 

 

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirket tarafından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. maddesine uygun olmak suretiyle üçüncü kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve Kurumlar Şirket’in; tedarikçileri (yetkilileri ve çalışanları), danışmanları, kargo şirketleri, nakliye firmaları, gümrüklere, hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza ve veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak taraflar arası ürün satış sözleşmesi- mesafeli ürün satış  sözleşmesinin akdedilmesi yolu ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sözlü veya yazılı olarak  iletilen bilgiler ile toplanmaktadır.

6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, müşteri ile girilen son etkileşimi takip eden 10 yıl boyunca, internet sitesinden alışveriş yapılması kapsamında internet sitesini ziyaret nedeni ile elde edilen kişisel veriler 1 yıl boyuca, internet sitesi üyeliği kapsamında elde edilen veriler üyeliğin devamı boyunca ve üyeliğin bitimini takip eden 1 yıl boyunca saklanmaktadır. Saklanma sürelerinin bitimini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen usullere göre imha edilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLAR

 Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılmış haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz. Bu hakları kullanmak için web sitelerimizde yer alan “Veri Sorumlusu Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemler kullanılarak Şirket ile irtibata geçebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.