sadsad x
asdasd
Web Sitesi Ziyaretçileri ve Üyelerine İlişkin Aydınlatma Metni

              

 WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ ve ÜYELERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

1 – VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

Bross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş ve Yako Tekstil San. Ve Dış Ticaret A.Ş. (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Web Sitesi Ziyaretçileri ve Üyeleri tarafından paylaşılmış olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiriyoruz.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmemektedir.

Şirketimize ait www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr   web sitelerini ziyaret ettiğinizde ve bu web sitelerine üye olduğunuzda işlenebilecek olan verileriniz şunlardır:

 • Kimlik Verisi ( Ad-soyad, T.C Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Uyruk, Cinsiyet )
 • İletişim Verisi ( Telefon Numarası, E-posta, Adres)
 • IP Adresi
 • Log Kayıtları
 • Alışveriş Geçmişi Bilgileri
 • İnternet Sitesi Giriş- Çıkış Bilgileri

 

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI ve HUKUKİ SEBEBİ

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz kişisel verileriniz şirketin meşru menfaatleri ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile hakkın tesisi ve korunması hukuki sebeplerine dayalı olarak 6698 sayılı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasının “ç”, “e” ve “f” fıkralarındaki hukuki sebepler kapsamında;

 • 5651 sayılı İnternet Ortamnında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Kanunu kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Tarafınıza sunulan hizmetin geliştirilmesi,
 • Güvenliğini sağlanması, hileli ya da izinsiz kullanımların tespit edilmesi,
 • Operasyonel değerlendirmelerin araştırılması,
 • Kampanya, promosyon veya tanıtım süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitesi hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi,
 • Tarafınızla iletişim kurulması,
 • İnternet kullanım faaliyetlerinizin kolaylaştırılması,
 • Daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması,
 • İstatistiki bilgi elde edilmesinin ve bu bilgilerin derlenmesinin sağlanması,
 • Şirket’in ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi,
 • İnternet sitesini ve varsa internet sitesi üzerinden verilen reklamların, kullanıcıların ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi,
 • Hedef kitle çalışmaları yapılması,
 • Talep eden Kullanıcıların üyelik işlemlerinin tamamlanması,
 • Müşterileri daha iyi tanıyarak müşterilere en uygun hizmetin verilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunulması,
 • Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Her türlü iletişim aracına uygun bildirimin sağlanabilmesi,
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıların faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Satış ve satış sonrası operasyonların gerçekleştirilmesi,
 • İnternet Sitesi üzerinden alışveriş yapanların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
 • İnternet Sitesinde yer alan iletişim formunu doldurarak tarafımıza ileten kullanıcılar ile iletişime geçilmesi,
 • Kullanıcıların söz konusu iletişim formunda herhangi bir talepte bulunmaları halinde taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli aksiyonların alınması,
 • Alışveriş yapan müşterilerin siparişlerinin yerine getirilmesi ve söz konusu kişiler ile siparişleri kapsamında iletişime geçilmesi
 • Çerez politikamızda belirttiğimiz diğer amaçlar ile işlenmektedir.

 

4- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirket tarafından toplanan kişisel veriler Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. maddsine uygun olmak suretiyle üçüncü kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve Kurumlar Şirket’in; SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile verilerin temin edilme amaçlarına uygun olarak, hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir.

5- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verilerinizi; web sitelerimize giriş yapmanız, web sitelerimize üye olmanız veya iletişime geçmek amacıyla iletişim formunu doldurmanız suretiyle toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Şirket ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.

6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ ve İMHA

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, web sitelerini ziyaretin tamamlanmasından itibaren 1 yıl, üyelik üzerinde elde edilen kişisel veriler ise üyelik süresi boyunca ve üyeliğin sona erdirilmesinden itibaren 1 yıl saklanmaktadır. Verilerin imhası ise üye ve/veya ziyretçinin talebi ile re’sen veya Şirket tarafından saklama süresini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen usullere göre imha edilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLAR

 Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sayılmış haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz. Bu hakları kullanmak için web sitelerimizde yer alan “Veri Sorumlusu Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemler kullanılarak Şirket ile irtibata geçebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.