sadsad x
asdasd
Çalışan Aydınlatma Metni

                                         ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 

 

1 – VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

Bross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş ve Yako Tekstil San. Ve Dış Ticaret A.Ş. (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Çalışan tarafından paylaşılmış olan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiriyoruz.

 2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve İŞLENME AMAÇLARI

Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veri niteliğinde olan; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri kural olarak ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Şirket tarafından, işlemeye konu olabilecek kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi : Adı- Soyadı, TC kimlik numarası, cinsiyeti, uyruğu, doğum tarihi, anne adı, baba adı, kimlik seri numarası, imza

Eski Kimlik İbrazında : Dini, kan grubu, medeni durumu, doğum yeri, cüzdanın kayıtlı olduğu il, ilçe ve mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no,verildiği yer, verildiği tarih, veriliş nedeni, kayıt no , önceki soyadı

İletişim Verisi : ikametgah adresi,

Finansal Veri : Banka hesap numarası, IBAN numarası,

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Sabıka kaydı, Kan grubu belgesi, akciğer film raporu, tetanoz aşısı bilgisi, işitme testi bilgisi

Aile Yakını Bilgisi : Eşin kimlik bilgisi, çocuğun kimlik bilgisi, evlilik cüzdanı bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri : Şirket lokasyonalarındaki güvenlik kamera görüntüleri, sesli kayıt yapan kameralardan elde edilen işitsel veri

Diğer : SGK hizmet dökümü belgesi, fotoğraf, şirket binasına girişlerde araba ile giriş yapılması durumunda araç plaka bilgisi, şirkete giriş- çıkış saatleri, askerlik belgesi

Mesleki Deneyim: Diploma bilgisi, hizmet içi eğitimler, ilkyardım sertifikası, çalışma belgesi

Çalışanlar’ın kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, Kanun’un 4. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Şirket’in yürütmüş olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun başta olmak üzere, ilgili tüm mevzuatta aranan yükümlüklere de uygun olarak hareket edilmektedir. Yukarıda belirtilen özel nitelikli kişisel veriler ise Çalışanlar’ın açık rızası kapsamında işlenmektedir. Çalışanlar’ın kişisel ve açık rızası ile özel nitelikli kişisel verileri; Şirket tarafından işçi-işveren ilişkisi kapsamında faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla aşağıdaki hususlarla sınırlı olmamak üzere işlenmektedir:

 • Tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi,
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Özlük dosyasının oluşturulması,
 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
 • İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla; SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri,teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması, çalışanların giriş çıkış kayıtlarının kontrolü ve kamera kayıtlarının kapı giriş çıkış kayıtlarıyla olan eşleşmesinin tespit edilmesi,  teşvik hesaplaması yapılması, icra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması, iş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, iş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi
 • İş ilişkisi kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • İş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirket içi atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • Çalışan bilgilerinin arşivlenmesi ve/veya sisteme işlenmesi,
 • Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi,
 • Organizasyonlara katılanların kayıtlarının tutulması,
 •  Ücret yönetimi,
 •  Şirketin iş akdinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için çalışanlara ürün ve/veya hizmet sağlanması,
 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,

Çalışanlar’ın kişisel verilerinin, Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr internet sitelerinde paylaşılmış olan Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirket tarafından toplanan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. maddesine uygun olmak suretiyle üçüncü kişi ve kurumlara aktarabilecektir. Bu kişi ve Kurumlar Şirket’in; danışmanları, hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve hukuken yetkili özel hukuk / kamu hukuk tüzel kişileridir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Çalışan’ın kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü sözleşmenin kurulması, sözleşmenin ifası, bulunması halinde açık rıza ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak iş sözleşmesinin akdedilmesi yolu ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla doğrudan sözlü veya yazılı olarak  iletilen bilgiler ile toplanmaktadır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda yapılacak işlemler Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilmiştir

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLAR

Çalışan’lar, haklarına ilişkin taleplerini www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr  internet adreslerinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Çalışan’lar, sayılmış haklara ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebilir. Bu hakları kullanmak için www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr  adreslerinde yer alan “Veri Sorumlusu Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemler kullanılarak Şirket ile irtibata geçilebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.