sadsad x
asdasd
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1 – VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

Bross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş, Yako Tekstil San. Ve Dış Ticaret A.Ş. ve Innovatech Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş ( bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Çalışan Adayı tarafından paylaşılmış olan kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiriyoruz.

2- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ ve İŞLEME AMAÇLARI

Kanun ve ilgili mevzuata göre, iş başvurusunda bulunan Çalışan Adayları’ndan aşağıdaki bilgiler toplanabilecek ve işlenebilecektir:

 • Ad-soyad, TC kimlik numarası, cinsiyet, medeni durum, doğum yeri ve tarihi, askerlik durumu( muafsa nedeni), varsa çocuk sayısı ve yaşları, sürücü belgesi, sınıfı, alındığı tarih, eşinin adı, çalışıyorsa iş yeri, cep telefonu ve diğer iletişim bilgileri, ikametgah adresi, boy ve kilo,

 • Öğrenim bilgileri (Okuduğu okul, bölüm,derece,başlangıç-bitiş tarihi, şehir)

 • Eski iş yeri adresi, telefonu, eski iş yerindeki pozisyonu, eski iş yerinde iş giriş-çıkış tarihi, ayrılma nedeni, maaşı

 • Bilgisayar bilgisi, kullanılan programlar

 • Çalışmak istediğiniz departman

 • İş başvurunuzda belirtmiş olduğunuz referansın adı soyadı, unvanı, çalıştığı iş yeri, telefon numarası

 • Çalışmak istenilen depatman, vardiyalı çalışabilme durumu, ücret beklentisi, işe başlanabilecek tarih

 • Açık rıza vermeniz durumunda ilgili Kanun’un 6. Maddesinde özel nitelikli kişisel niteliğinde olan; sabıka kaydı var ise nedeni, sağlık problemi varsa geçirilen ameliyatlar ve görülen tedaviler, engel durumu var ise oranı

İş Başvuru Formu aracılığı ile aday hakkında toplanan kişisel veriler ve açık rıza verilmiş olan özel nitelikli kişisel veriler (Kanunun 6. Maddesinde düzenlenen durumlar haricinde), iş başvurusu talebinin ve ilgili pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi, Kurumumuz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda aday ile iletişime geçilmesi amaçlarıyla ve ayrıca Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini amacıyla; ticari ve iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel ve özel nitelikli kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Verilerin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.bross.com.tr ve www.brossocks.com internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan olarak Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşılabilir.

3- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alınarak referans kontrollerinin gerçekleştirilmesi amacı ile referans gösterilen kişilere aktarılabilecek ve sadece bu amaçla sınırlı olarak işlenebilecektir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Çalışan Adayı’nın kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kanunlarda öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü sözleşmenin kurulması, bulunması halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgiler ve referans olarak belirtilen üçüncü kişilerden elde edilen bilgiler aracılığı ile toplanmaktadır.,

5- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak en fazla 1 yıl olmak üzere Çalışan Adayı tarafından sunulan özgeçmişin güncelliğini kaybedeceği süre kadar saklanacaktır. Saklama süresini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında imha edilecektir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLAR

Çalışan Adayları, haklarına ilişkin taleplerini www.bross.com.tr ve www.brossocks.com internet adreslerinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Çalışan Adayları’nın Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmesi durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Çalışan Adayları, sayılmış haklara ilişkin taleplerini Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebilir. Bu hakları kullanmak için web sitelerimizde yer alan “ Veri Sorumlusu Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemler kullanılarak Şirket ile irtibata geçilebilir.

Bross
Çevrimiçi
yazıyor...
Bross
Merhaba, nasıl yardımcı olabiliriz
Destek için Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.