sadsad x
asdasd
Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni

                            ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

 

1 – VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ HAKKINDA

Bross Tekstil San. Ve Tic. A.Ş ve Yako Tekstil San. Ve Dış Ticaret A.Ş. (bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Şirkete ait telefon iletişim numaralarını arayarak çağrı merkezi ile yapılan görüşmelerde tarafınızca paylaşılmış olan kişisel verilerin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını işbu aydınlatma metni ile bildiriyoruz.

2- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kanun’un 5. maddesine göre kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Şirket müşteri hizmetleri telefon ile arayan ya da e-posta gönderen kişilerin paylaşmış olduğu aşağıdaki kişisel verileri, Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebepleriyle işlemektedir. Bu veriler ;

 • Kimlik Verisi (Adı-soyadı)
 • Mesleki Veri ( Unvan, Çalıştığı İş yeri )
 • İletişim  Verisi (Telefon,e-posta, adres)
 • Sipariş Verisi
 • Ses Kaydı Verisi

3- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Yukarıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenen Bu kişisel veriler;

 

 • Arayan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
 • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
 • Teslimatın doğru adrese yapılabilmesi,
 • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
 • Denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi,
 • İç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yönetilmesi,
 • Performans değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi,
 • Talep ve şikayetlerin takibi,

Amaçlarıyla işlenmektedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verilerinizi; bizzat veri sahibinin çağrı merkezimizle yapmış olduğu görüşmeler esnasında kişisel verilerini paylaşması ve yapılan görüşmelerin kayıt altına alınması suretiyle elde edilmektedir.

5- İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AKTARILMA AMAÇLARI

Şirket tarafından toplanan kişisel veriler Kanun’un 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilmiş amaçlarla sınırlı olarak, Kanun’un 8. maddesine uygun olmak suretiyle; hukuken bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

6- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ ve İMHA

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla Şirketimiz ile paylaşılmış olunan kişisel veriler, yapılan görüşmenin tamamlanmasından itibaren 1 yıl süre ile saklanmaktadır. Bu kayıtlar saklama süresinin bitimini takip eden ilk haziran ya da aralık ayında Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen usullere göre imha edilmektedir.

7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLAR

 Haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.bross.com.tr ve www.brossocks.com.tr internet adreslerinde kamuoyu ile paylaşılmış Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sayılmış haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kurul’un belirlemiş olduğu yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz. Bu hakları kullanmak için web sitelerimizde yer alan “Veri Sorumlusu Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen yöntemler kullanılarak Şirket ile irtibata geçebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.